NVK voor leden

Verkrijg hier toegang tot exclusieve NVK ledencontent.

Verplichte cursussen

Verplichte cursussen opleiding Kindergeneeskunde 

·Advanced Pediatric Life Support (APLS)

 • ​Data en inschrijven via website Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK): website
  • NB: de cursus kan ook in het buitenland gevolgd worden (bijv. Engeland/USA/België)
 • Kosten: € 1475,-. Inclusief lesboek
  • Na 4 jaar verloopt de geldigheid en kan een Recertification Course gevolgd worden: website

·Neonatal Advanced Life Support (NALS) of Neonatal Life Support (NLS)

 • NALS wordt aanbevolen, maar gezien huidige capaciteit nog niet verplicht
 • Data en inschrijven via website Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK): website of website
 • Kosten: € 950,-. Inclusief lesboek

·Antibiotica bij kinderen

 • ​​Data en inschrijven via website.
 • Kosten: € 475,-​.

·Basiscursus epilepsie

 • Data 2020:  27 maart en 25 september 2020, inschrijven via website Stichting Epilepsie Onderwijs Nederland: www.sepion.nl
 • De basiscursus epilepsie is toegankelijk voor AIOS kindergeneeskunde en AIOS neurologie
  Maximaal 40 deelnemers per scholing
 • Kosten: € 380,- 

·​ ​Basiscursus astma

 • Data 2020: 12 juni en 19 november, aanmelden via website de Baar: www.debaar.net/astma  
 • De basiscursus richt zich op 1e en 2e jaars AIOS kindergeneeskunde. Ouderejaars worden verwezen naar Trends in astma en allergie (www.debaar.net/trends)
 • Maximaal 36 deelnemers per scholing
 • Kosten € 380,- 

·​Cursus Diabetes Mellitus

 • ​​Inschrijven via formulier (volgt).
 • Inschrijving garandeert geen deelname. Aanmeldingen die niet geplaatst kunnen worden, worden automatisch doorgeschoven.
 • Data in 2020: 19 en 20 maart, 25 en 26 juni, 1 en 2 oktober.
 • Kosten: € 265,-.

·Cursus signalering kindermishandeling (WOKK)

 • ​​Data en inschrijven via website Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen (SSHK): website.
 • Kosten: € 995,-. Inclusief lesboek. 

·Onderwijsweekenden​

 • Data en inschrijven: website.
 • Kosten: € 780,- per jaar voor leden, € 870,- per jaar voor niet leden​.

·NVK congres

 • ​​Het eerstvolgende NVK congres zal plaatsvinden van 17-18-19 juni 2020
 • Inschrijving t.z.t. via website NVK: website 

·Themadag Junior afdeling

 • 29 november 2019
 • Locatie: ASR gebouw, Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht
 • Kosten € 95,00, inschrijven via deze link

·Discipline overstijgend onderwijs (DOO)

 • ​16 uur per jaar
 • Kosten: wordt vaak direct vergoed vanuit instelling waar je werkzaam bent

·Cursus teach the teacher voor aios

 • ​​Kosten: gratis (vanuit DOO)

·Regulier cursorisch onderwijs

 • Kosten: gratis
 • 40 uur per jaar

·Cursus/congres gebonden aan  niet klinische kerntaak of stage in differentiatiefase​

 • ​​Kosten: € 1000,-

·Persoonlijke ontwikkeling en coaching

 • € 1275,-   (€ 350,- per jaar)

·Lidmaatschap (JA) NVK

 • Kosten € 105,- per jaar
   

·​Inschrijven RGS

 • Kosten € 900,- (eenmalig)


------------------------------------------------------------------------------------------------

Aanbevolen, maar niet verplichte cursussen:

 • cursus conflicthantering (eventueel ziekenhuisbreed)
 • cursus timemanagement (eventueel ziekenhuisbreed)
 • cursus patiëntveiligheid (eventueel ziekenhuisbreed)
 • academische kinderartsweken, jaarlijks georganiseerd in diverse opleidingsclusters
 • cursus gezondheidsrecht
  1. Onderwijsdagen 
  2. Overig Onderwijs

Cursorisch onderwijs

In juni 2012 is gestart met synchronisatie van het onderwijs, dit wordt twee keer per jaar afgesloten met een toets.

Klik hier voor de leerstof

Stage kindergeneeskunde in algemene niet-opleidingsziekenhuis

Dit stage plan wordt gedragen door de Adviesgroep Algemene Kindergeneeskunde (AAK) en de Junior Afdeling van de NVK.

De kinderarts in opleiding (aios) is relatief onbekend met de kindergeneeskundige zorg die wordt geleverd in algemene niet-opleidingsziekenhuizen. De opleiding tot kinderarts speelt zich volledig af in de academie en in grote algemene opleidingsziekenhuizen. Echter, een aanzienlijk deel van de kinderartsen zal op termijn in een kleiner niet-opleidingsziekenhuis gaan werken terwijl aios tijdens de opleiding nauwelijks tot geen zicht hebben op hoe de zorg hier plaatsvindt . Door aankomend kinderartsen al tijdens hun opleiding in contact te brengen met kleinschaliger ziekenhuizen en hun mogelijkheden, zal dit ten goede komen aan de kwaliteit van zorg in de regio door verbeterde samenwerking en wederzijds begrip, en tevens een verbreding van de blik van aios op de arbeidsmarkt bewerkstelligen. 

Zowel vanuit kinderartsen die werkzaam zijn in algemene niet-opleidingsziekenhuizen, als vanuit aios, is interesse getoond in een nadere kennismaking van kinderartsen in opleiding met het algemene niet-opleidingsziekenhuis, in de vorm van een kortdurende stage tijdens de opleiding. Deze stage biedt de aios de ruimte om zich gedurende zijn / haar opleiding uitgebreid te oriënteren binnen de werkzaamheden van de kinderarts in het algemene niet-opleidingsziekenhuis. Een dergelijke stage is tot op heden niet vormgegeven binnen de opleiding en is daarmee uniek en aansluitend bij de wensen van aios en opleiders. Voor de aios geeft een dergelijke stage meer zicht op de keuzemogelijkheden als toekomstig kinderarts op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat daarmee ook het aanbod aan geïnteresseerden bij vacatures in kleinere perifere ziekenhuizen wordt vergroot. 

Her en der in het land zijn initiatieven genomen tot het starten van dergelijke stages in niet-opleidingsziekenhuizen met positieve ervaringen. De verwachting is dat door middel van uniformiteit, namelijk het landelijk faciliteren van een dergelijke stage voor alle aios kindergeneeskunde, de opbrengst kan worden vergroot en de kwaliteit van de stage kan worden gemonitord en gewaarborgd.

Hoofddoel van de stage

Kennismaken met alle aspecten van de werkzaamheden van de kinderarts in een algemeen niet-opleidingsziekenhuis.

Leerdoelen

 • Kennismaking met de kindergeneeskundige zorg in een klein algemeen ziekenhuis, waarin de kinderarts in kleinere schaal dichterbij de patiënt staat en focus op nauwere samenwerking met de 0e en 1e lijn zorg.
 • Het optimaliseren van de samenwerking tussen academische, middelgrote en kleine ziekenhuizen, door het ervaren en het leren kennen van de (on)mogelijkheden in de kleine kindergeneeskundige praktijk.
 • Inzicht krijgen in de samenhang tussen management en de werkvloer, het zelf kunnen beïnvloeden/optimaliseren van de organisatie van de zorg(processen), waarbij het in kleinere ziekenhuizen des te meer van belang is dat wordt gezocht naar de balans tussen kwaliteit enerzijds en het reduceren van kosten anderzijds. Door de kleinere schaal hebben professionals doorgaans meer, sneller en betere invloed op de optimalisatie van zorgprocessen en een verbetering van doelmatigheid.
 • Eerste ervaring om in een kleine vakgroep te werken, vaak zonder sub specialisten en arts-assistenten: taak- en tijdsverdeling, diensten, intercollegiaal overleg (met medespecialisten en paramedici), verantwoordelijkheid en rol intern (op management- en organisatieniveau), zorgkaart extern (inclusief samenwerking met eerste lijn en grotere perifere centra en academie), kennisoverdracht en professionele ontwikkeling, niet-klinische kerntaken, public relations / marketing (het ontdekken van je focus als kindergeneeskundige groep, hierin keuzes maken en dit uitdragen)

Organisatie stage

 • Wie: De stage wordt aangeboden aan alle aios en wordt gefaciliteerd door de OOR (hoofdopleider), maar heeft geen verplicht karakter.
 • Wanneer: In opleidingsjaar 3-4, voorafgaand aan differentiatie-/profileringsstage.
 • Waar: Per OOR wordt 1 algemeen niet opleidingsziekenhuis aangewezen voor deze stage. De aios kan binnen of buiten eigen OOR deze stage lopen.
 • Duur: 2 weken wel/ niet of optioneel dienstparticipatie.
 • Praktisch: Aanstelling o.b.v. detachering met personeelsnummer, toegang tot EPD, bedrijfskleding, in de vorm van een bezoldigde stage aan het einde van de common trunk.
 • Evaluatie:       
  • Individueel: leerdoelen door aios vooraf inclusief gesprek met betrokken kinderarts in niet-opleidingsziekenhuis, kort verslag of presentatie en eindgesprek achteraf.
  • Evaluatie pilot middels enquête (uniform voor alle OOR’ s) via de NVK- site voor AIOS en kinderarts in niet opleidingsziekenhuis.

Contactpersonen
Bestuur NVK: drs. Károly Illy, Ziekenhuis Rivierenland Tiel
TOP2020: prof. dr . R.J.B.J. Gemke, VUmc
AAK: drs. Petra-Marije Greidanus, Amstelland Ziekenhuis
Junior afdeling: Liora Øistad (bestuurslid JA-NVK), LUMC; Laila van der Heijden (voorzitter JA-NVK), UMCU